top of page

Organizacija L'organizazzione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zbor članov

Konzorcij upravlja zbor članov, ki ga sestavljajo vsi člani.

 

Upravni odbor

Izvršilni organ zbora članov je upravni odbor, ki opravlja organizacijska, strokovno tehnična in administrativna dela ter vodi delo konzorcija med dvema zboroma članov skladno s sprejetim

programom in sprejetimi sklepi.

 

Člani upravnega odbora za obdobje 2019-2023 so:

 

Predsednik

       Danilo Antoni, arhitekt iz Studia Antoni

 

Člani

       Eda Belingar, konservatorka iz ZVKDS OE NG

       Nataša Kolenc, arhitektka

       Darja Kranjc, etnologinja iz JZ PŠJ

       Karin Lavin, slikarka, Zavod Anima mundi

Strokovni svetovalci

       Monika Milič, arhitektka

       Vinko Mahnič, praktik suhozidne gradnje

Organizacijsko, tehnično in administrativno upravljanje konzorcija

       David Terčon

 

Delovne skupine

Delovna skupina za področje raziskav in razvoja

Njen namen je načrtovanje ter priprava strokovnih in znanstvenih nalog povezanih z raziskovanjem kulturne krajine Krasa in preučevanjem možnosti, pripravo predlogov in strokovnih podlag za njeno učinkovito ohranjanje ter vključevanje njenih elementov v sodobno arhitekturo Krasa tudi s ciljem ohranjanja z njo povezane biološke pestrosti.

 

Predsednica

      Manca Vinazza, arheologinja iz Centra za preventivno arheologijo in Oddelka za arheologijo

      Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani

 

Delovna skupina za področje izobraževanja

Njen namen je razvoj, priprava, usklajevanje in izvajanje izobraževalnih programov po stopnjah in za različne ciljne skupine. Podlaga za delo te skupine je dokument »Izhodišča izobraževalnih programov na področju suhozidnih konstrukcij« (priloga 2 konzorcijske pogodbe).

 

Predsednik

      Tomaž Vadjunec, Izobraževalno razvojno središče Inkubator d.o.o. Sežana

 

Delovna skupina za prostorsko upravljanje

Njen namen je uveljavitev standardov kraške suhozidne gradnje v aktih in pravilnikih pristojnih javnih služb, uresničevanje teh standardov v praksi s strani strokovnih organizacij in združenj in zmanjševanje administrativnih ovir za obnovo suhozidnih gradenj. Podlaga za delo te skupine je dokument »Standardi kraške suhozidne gradnje« (priloga 1 konzorcijske pogodbe).

 

Predsednica

      Nataša Kolenc, arhitektka

 

Delovna skupina za informiranje in ozaveščanje javnosti

Njen namen je diseminacija informacij o aktivnostih konzorcija in popularizacija možnosti za obstoj kraške identitete in z njo povezanega trajnostnega razvoja območja, ki temelji na ohranjanju prepoznanih grajenih kvalitet kraškega avtohtonega prostora. Za dosego tega namena bo skupina pripravila različne medijske objave, sodelovala na dogodkih in prireditvah v območju in izven njega ipd. Aktivnosti bodo namenjene različnim ciljnim skupinam in bodo še posebej osredotočene na lokalne prebivalce in mlade v območju matičnega Krasa.

 

Predsednica

      Karin Lavin, akademska slikarka iz Zavoda Anima Mundi  

 

 

Assemblea dei membri

Il consorzio è gestito dall’Assemblea dei membri costituita da tutti i membri.

 

Comitato amministrativo

L’organo esecutivo dell’Assemblea dei membri è il Comitato amministrativo che svolge lavori di carattere organizzativo, tecnico – professionale e amministrativo e gestisce il lavoro del consorzio nel periodo che intercorre tra due riunioni dell’Assemblea dei membri, conformemente al programma e alle delibere approvate.

 

I membri del Comitato amministrativo per il periodo 2019-2023 sono:

 

Presidente

      Danilo Antoni, architetto dal Studio Antoni

 

Membri

      Eda Belingar, conservatrice dall'Istituto per la tutela del patrimonio culturale della Slovenia

      Nataša Kolenc, architetto

      Darja Kranjc, etnologa dall'Parco di Škocjanske jame, Slovenia

      Karin Lavin, pitrice dall'Istituto Anima mundi

 

Consulenti

       Monika Milic, architetto

       Vinko Mahnič, pratico di costruzioni in pietra a secco

Gestione organizzativa, tecnica e amministrativa del consorzio

       David Terčon

 

Gruppi di lavoro

Gruppo di lavoro per il settore della ricerca e dello sviluppo

Il suo scopo è quello di progettare e preparare i compiti tecnici e scientifici collegati alla ricerca del paesaggio culturale del Carso e all’esame delle potenzialità, la preparazione delle proposte e delle basi tecniche per una sua conservazione efficace e l’integrazione dei suoi elementi nell’architettura contemporanea del Carso anche con l’obiettivo di preservare la biodiversità ad esso collegato. 

 

Presidentessa

        Manca Vinazza, archeologa dal Centro per l'archeologia preventiva e il Dipartimento d'archeologia

        della Facolta d'Arte dell'Univeristà di Ljubljana

 

Gruppo di lavoro per il settore formativo

Il suo scopo è quello di sviluppare, preparare, coordinare e attuare i programmi formativi in base ai livelli e ai diversi gruppi target. La base per il lavoro di tale gruppo è costituita dal documento “Punti di partenza dei programmi formativi nel settore delle costruzioni in pietra a secco« (allegato 2 al contratto di consorzio).

 

Presidente

       Tomaž Vadjunec, Centro educazione e sviluppo Inkubator d. o. o. Sežana

 

Gruppo di lavoro per la gestione del territorio

Il suo scopo è di adottare le norme dell’edilizia carsica in pietra a secco negli atti e nei regolamenti dei servizi pubblici competenti, fare in modo che le organizzazioni professionali e le associazioni adottino tali norme nella pratica e ridurre gli ostacoli amministrativi per la ristrutturazione delle costruzioni in pietra a secco. La base per il lavoro di tale gruppo è costituita dal documento “Norme per l’edilizia carsica in pietra a secco” (allegato 1 al contratto di consorzio).

 

Presidentessa

        Nataša Kolenc, architetta

 

Gruppo di lavoro per l’informazione e la sensibilizzazione del pubblico

Il suo scopo è di diffondere le informazioni sulle attività del consorzio e divulgare le potenzialità per l’esistenza dell’identità carsica e dello sviluppo sostenibile dell’area ad essa associata e che si basa sul mantenimento delle qualità riconosciute per il territorio autoctono del Carso. Per raggiungere tale obiettivo, il gruppo preparerà una serie di pubblicazioni multimediali, parteciperà ad eventi e manifestazioni sul territorio e al di fuori dello stesso e altro. Le attività saranno destinate a diversi gruppi target e si concentreranno in particolare sugli abitanti locali e sui giovani dell’area del Carso Classico. 

 

Presidentessa

        Karin Lavin, pitrice academica del Istituto Anima Mundi  

bottom of page