top of page

Poslanstvo Missione

 

Partnerstvo za ohranitev in popularizacijo kraške suhozidne gradnje (v nadaljevanju konzorcij), je prostovoljno, nepridobitno združenje fizičnih in pravnih oseb (v nadaljevanju člani), ki so se povezale z namenom zaščite in ohranjanja veščin suhozidne gradnje značilne za matični Kras, izmenjavo izkušenj, znanj in strokovnih informacij s tega področja ter ozaveščanje širše javnosti o  dediščini kraškega suhega zidu in njenem pomenu.

Konzorcij deluje na čezmejnem območju Krasa, pri izvajanju svojih aktivnostih pa se lahko povezuje z drugimi organizacijami, zvezami ali društvi s podobno dejavnostjo v Republiki Sloveniji, Republiki Italiji in v tujini.

 

Il partenariato per la conservazione e la divulgazione dell’edilizia carsica in pietra a secco (di seguito in breve: consorzio) è un’associazione volontaria senza scopi di lucro, costituita da persone fisiche e giuridiche (di seguito in breve membri) che si sono associate allo scopo di tutelare e conservare le competenze dell’edilizia carsica caratteristica del Carso Classico, scambiarsi esperienze, conoscenze e informazioni tecniche relative al settore e sensibilizzare l’opinione pubblica sul patrimonio del muretto a secco carsico e sul suo significato.

Il consorzio opera nell’area del Carso transfrontaliero, nell’ambito della sua attività si può collegare ad altre organizzazioni, unioni o società che svolgono un’attività simile nella Repubblica di Slovenia, nella Repubblica d’Italia e all’estero.

bottom of page