top of page

Priznanja Riconoscimenti

 

 

Priznanja konzorcija so:

> naziv častni član Partnerstva za ohranitev in popularizacijo kraške suhozidne gradnje

   se podeli fizičnim osebam, ki imajo izjemne zasluge za ohranitev, razvoj in popularizacijo kraške suhozidne gradnje ali za razvoj

   in ugled konzorcija

> priznanje Partnerstva za ohranitev in popularizacijo kraške suhozidno gradnje

   se podeli članom konzorcija za življenjsko delo oziroma za izjemne uspehe na posameznih področjih delovanja konzorcija, ki 

   prispevajo k nadaljnjemu razvoju in ugledu konzorcija

> pohvala Partnerstva za ohranitev in popularizacijo kraške suhozidne gradnje

   se podeli kateremukoli posamezniku, skupini posameznikov ali organizaciji za enkratne izjemne dosežke in kot spodbudo za  

   nadaljnje strokovno delo in aktivnosti na posameznih področjih delovanja konzorcija

Komisija za priznanja 2019-2023

Eda Belingar, predsednica

Boris Čok, član

Darja Kranjc, članica

Alessio Štoka, član

David Terčon, član

Prejemniki priznanj

v letu 2019

> pohvale za izjemne dosežke:

   Eda BELINGAR, Društvo Univerza za tretje življenjsko obdobje Kras, Darja KRANJC, Karin LAVIN, Dušan LUIN, Vinko MAHNIČ, Monika

   MILIČ, Razvojno društvo Vrhe, Dragan TERČON

> priznanje za izjemne uspehe pri razvoju in krepitvi ugleda partnerstva: Boris ČOK

> naziv častni član: Vojko RAŽEM

   Poročilo komisije za priznanja [      ]

   Utemeljitve priznanj [      ] 

I riconoscimenti del consorzio si conferiscono ad individui, imprese, istituti, organizzazioni, comunità ed associazioni che con il proprio lavoro hanno contribuito notevolmente alla conservazione, sviluppo e divulgazione dell’edilizia carsica in pietra a secco o allo sviluppo della reputazione del consorzio. La conferizione dei riconoscimenti del consorzio viene decisa dal Comitato amministrativo in base alla opinione della Commissione per i riconoscimenti sulle proposte dei membri del consorzio.

I riconoscimenti del consorzio sono i seguenti:

> il titolo di membro onorario del Partenariato per la conservazione e la divulgazione dell'edilizia carsica in pietra a secco

si conferisce ad individui con meriti eccezionali per la conservazione, sviluppo e divulgazione dell’edilizia carsica in pietra a secco o allo sviluppo della reputazione del consorzio

> il riconoscimento del Partenariato per la conservazione e la divulgazione dell'edilizia carsica in pietra a secco

si conferisce ai membri del consorzio per la carierà oppure per successi eccezionali nei singoli campi di attività del consorzio che contribuiscono all’ulteriore sviluppo e reputazione del consorzio

> la lode del Partenariato per la conservazione e la divulgazione dell'edilizia carsica in pietra a secco

si conferisce a qualsiasi individuo, gruppo di individui o organizzazione per risultati eccezionali unici e come stimolo per ulteriore lavoro professionale ed attività nei singoli campi di attività del consorzio

 

La Commissione per i riconoscimenti 2019-2023

Eda Belingar, presidentessa

Boris Čok, membro

Darja Kranjc, membra

Alessio Štoka, membro

David Terčon, membro

 

Riceventi dei riconoscimenti

nel 2019

> lodi per risultati eccezionali unici:

   Eda BELINGAR, Društvo Univerza za tretje življenjsko obdobje Kras, Darja KRANJC, Karin LAVIN, Dušan LUIN, Vinko MAHNIČ, Monika

   MILIČ, Razvojno društvo Vrhe, Dragan TERČON

> il riconoscimento per successi eccezionali nello sviluppo e rafforzamento della reputazione del consorzio:

   Boris ČOK

> il titolo di membro onorario:

   Vojko RAŽEM

priznanja_P.jpg

Priznanja konzorcija se podeljujejo posameznikom, podjetjem, zavodom, organizacijam in skupnostim ter društvom, ki so s svojim delom pomembno prispevali k ohranitvi, razvoju in popularizaciji kraške suhozidne gradnje ali razvoju in ugledu konzorcija. O podelitvi priznanj konzorcija na podlagi predlogov članov konzorcija odloča upravni odbor po predhodnem mnenju komisije za priznanja.

bottom of page